داستان را گوش دهید و هر آنچه گوش می دهید آن را ترسیم کنید

فقط کافیست خوب گوش دهید