نقاشی و گرافیک

انگشتانی سحرانگیز  و  حافظه ی فوق العاده و استعدادی درخشان در روح و جسم تمام کودکان و نوجوانان ایران زمین نهفته و آشکار است

وقتی رنگ ها از تار و پود کاغذ عبور می کنند آنجاست که هنر در حال خلق شدن است .